รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

0
26

รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ อีกทั้งสำนักการศึกษาจะได้ร่วมกับสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา แก่บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 9 แห่ง