อพท.น่าน จัดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจการเป็นสมาชิกเครือข่าย

0
58

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 อพท.น่าน จัดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO และการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในการดำเนินกิจกรรมศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยว(zoning) แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 90 ท่าน..ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารวิชชาตาม 1, ศูนย์การเรียนรู้และการบริหารวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6(นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์)กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม”การขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO(ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)) วัตถุประสงค์ ต่อท่านประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่ารชการจังหวัดน่าน / วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน