โรงเรียนนครสวรรค์ดังใหญ่กวาดที่นั่งมหาวิทยาลัยทีแคชรอบ 3 รวม 796 ที่นั่ง

0
5674

โรงเรียนนครสวรรค์ดังใหญ่กวาดที่นั่งมหาวิทยาลัยทีแคชรอบ 3 รวม 796 ที่นั่ง
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2563 นี้มีนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 720 คน ได้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือ T-Cash รอบที่ 1-3 สามารถสอบเข้าไปศึกษาต่อได้จำนวน 796 คน ดังมีคณะต่าง ๆ ได้แก่
คณะเกษตร/อุตสาหกรรมฯ/สัตวศาสตร์/ประมง 23 คน คณะนิติศาสตร์ 52 คน คณะทันตแพทย์ 16 คน คณะเทคนิกการแพทย์/สหเวช/วิทยาศาสตร์การแพทย์ 51 คน คณะนิเทศ/สื่อสารฯ/วารสารฯ/สารสนเทศ 20 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 16 คน คณะแพทย์แผนจีน/ไทย 5 คน คณะแพทย์ศาสตร์ 69 คน คณะเภสัชศาสตร์ 34 คน คณะมนุษยศาสตร์/สังคม/อักษร/ศิลปศาสตร์ 56 คน คณะรัฐศาสตร์ 20 คน คณะวิจิตรศิลป์/ศิลปกรรม/ออกแบบ/ภาพยนตร์ 10 คน คณะวิทยาศาสตร์ 90 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 คน คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 50 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 28 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์/เทคนิกการสัตวแพทยศาสตร์ 3 คน คณะบัญชี/โลจิสติก 60 คน และคณะบริหารฯ/ท่องเที่ยว/ธุรกิจการบิน/การบินพลเรือน 15 คน รวมทั้งสิ้น 796 ที่นั่ง
จึงนับได้ว่าศิษย์ม่วงขาวโรงเรียนนครสวรรค์ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียง อีกทั้งผลการสอบโอเน็ตปีนี้ได้ลำดับที่ 7 ระดับประเทศ สร้างความยินดีและภาคภูมิใจให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าทุกคน ผอ.นักพัฒนาและผู้บริหารมืออาชีพ กล่าวชี้แจงในที่สุด