น่าน อบต.ไชยสถาน ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนง. พมจ.น่าน สร้างห้องน้ำและปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้พิการ

0
80

น่าน อบต.ไชยสถาน ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนง. พมจ.น่าน สร้างห้องน้ำและปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้พิการ…… เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยการนำของนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกอบต.นายธนวัฒน์ สนธิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายมาโนช ขันทพิริยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.ไชยสถานและทีมงานได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน จำนวน 10 รายๆละ 20,000 บาทรวมเงินจำนวน 200,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงจองมนุษย์จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจำนวน 20,000 บาท นั้นจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ที่ปรับสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการโดยแรงงานเป็นของผู้นำชุมชน ช่างในท้องถิ่นซึ่งเป็นจิตอาสา หรือเป็นลูกหลานของผู้พิการที่ช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมเช่นบ้านของนายสนั่น ปิงตาผู้พิการ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและนางณี ปินตาผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นภรรยา อยูบ้านเลขที่143หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นจิตอาสา มาช่วยกันทำโดยสร้างห้องน้ำให้ใหม่เพื่อสะดวกในการขับถ่ายซึ่งจะใช้เวลาในการปรับสภาพแวดล้อมและทำห้องน้ำจนกว่าจะเสร็จสิน(ชมคลิบวีดีโอ สัมภาษณ์)จากการเปิดเผยของนางจันทร์เพ็ญ วัสเวริ์ด สมาชิกอบต.บ้านก๊อด ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประสารงานว่าค่าอาหารและน้ำดื่มที่นำมาเบี้ยงช่าง เป็นของผู้ใจบุญที่ร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน