“รัฐมนตรีขาลุย ย้ำพัฒนาห้องสมุดเฉลิมราช 102 แห่งทั่วประเทศ สู่ Digital Library ที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย!!

0
74

“รัฐมนตรีขาลุย ย้ำพัฒนาห้องสมุดเฉลิมราช 102 แห่งทั่วประเทศ สู่ Digital Library ที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย!!

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live สร้างการรับรู้แก่ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การที่จะพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้ง 102 แห่ง ไปสู่เป้าหมายการเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อการอ่านสมัยใหม่ พร้อมจัดทำวิธีใช้ (How to) บริการและสื่อต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม อาทิ รหัส QR Code สื่อ e-book หนังสือเสียง นิตยสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น จึงจะเกิดประโยชน์ต่อการอ่าน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดมุมอ่านหนังสือให้เหมาะกับผู้อ่านทุกช่วงวัย จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย ตลอดจนมีการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณ Wi-Fi มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รองรับเทคโนโลยี และเชื่อมต่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

“สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใด คือการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่ตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมพระเกียรติ และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องสมุด ให้มีบรรยากาศ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะการดูแลรักษาห้องเฉลิมพระเกียรติ  (ห้องทรงงาน) ต้นไม้ทรงปลูก และห้องภูมิปัญญา อยู่เสมอ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ ตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ที่เน้นสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place – Best Check in ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

################################