a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ปฏิบัติการสนธิกำลัง ตรวจปราบปราม
การกระทำผิดกฎหมายด้วย เมือวันที่5 มิถุนายน 2563 
ทางศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ การอำนวยการของ
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป้าไม้
โดยนายสุพาน ภูรัตนโอภา ผอ.สจป.ที่4 (ตาก) พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนจัดการป้ไม้ ผอ.ศูนย์ป้ไม้ตาก ศปก.พป.
กอ.รมน.จ.ตาก กสจ. สบอ.กี 14 (ตาก) ก.ภ.จว.ตาก
อำเภอแม่สอด บก.ปกส.มกบ.310 อก .ร.4 ตชด.346
ร่วมกันปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจปราบปรามการกระกำผิดกฎหมายว่าด้วย
กรมการป้าไม้แม่สอด ท้องที่บ้านสั้นป้อยหมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่ละมาด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยการ ตรวจยึดไม้สัก
บ้านหลังที่ 1 ไม้แปรรูป จำนวน 27 แผ่น ปริมาตร 0.56 ลบ.ม.
บ้านหลังที่ 2 ไม้แปรรูป จำนวน 84 แผ่น ปริมาตร 1.36 ลบ.ม.
บ้านหลังที่ 3 ไม้แปรรูป จำนวน 18 แผ่น ปริมาตร 0.407 ลบ.ม.
บ้านหลังที่ 4 ไม้แปรรูปจำนวน 56 แผ่น ปริมาตร 1.650 ลบ.ม.
บ้านหลังกี่ 5 ไม้แปรรูป จำนวน 89 แผ่น ปริมาตร 1.80 ลบ.ม.
ประเมินความเสียหายของรัฐทั้งหมดประมาณ 693,240 บาท จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีต่อไป