a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

กำนันยอดเพชรออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ตามคำสั่งนายอำเภอขวัญใจชาวบ้าน
คืน วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กระผม
นายสมเพชร ภัทรภิญโญ กำนันตำบลกองควาย พร้อมด้วย นายเกษม สัพพัญญูผญบ.ธงหลวง หมู่ที่ 1 นายอรรณพ ศิริมาตย์ ผญบ.ดอนน้ำครก หมู่ที่ 2 , และ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่หน่วยบริการประชาชนพญาวัด ตำบลดู่ไต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 และประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ถึง 04.00น.
เหตุการณ์ปกติ /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน