เมืองงาช้างดำ ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

0
76
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมืองงาช้างดำ ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ได้มอบหมายให้ นายณัฐชวินท์ ปานนาค ปลัดอำเภองานป้องกัน และสมาชิกอส.อ.เมืองน่าน ปฏิบัติตามคำสั่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ตามคำสั่งอำเภอเมืองน่าน ที่ 162/2563 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการดำเนินกิจการ/กิจกรรม/การบริหารจัดการโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ตามมาตรการผ่อนคลายฯ และคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10260/2563 เรื่อง ยกเลิกการปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 แห่ง
1. โรงแรมข่วงช้างค้ำ
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 (ดำเนินการแล้ว)
ลงทะเบียน/QR Code ไทยชนะ (ดำเนินการแล้ว)
2. โรงแรมน่านลานนา
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 (ดำเนินการแล้ว)
ลงทะเบียน/QR Code ไทยชนะ (ดำเนินการแล้ว)
3. โรงแรมพรบุรี
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 (ดำเนินการแล้ว)
ลงทะเบียน/QR Code ไทยชนะ (ดำเนินการแล้ว)
4. โรงแรมบ้านในเวียง
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 (ดำเนินการแล้ว)
ลงทะเบียน/QR Code ไทยชนะ (ดำเนินการแล้ว)
5. โรงแรมเฮือนข่วงน่าน
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 (ดำเนินการแล้ว)
ลงทะเบียน/QR Code ไทยชนะ (ดำเนินการแล้ว)
ผลการปฏิบัติ
ให้คำแนะนำ/ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการ ที่มีความพร้อมและได้ดำเนินการตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการที่ราชการ รวมทั้งที่จังหวัดน่านกำหนด มาตรควบคุมหลัก/มาตรการเสริม
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
– ให้คำแนะนำ/รับฟังปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid-19 (Platform Thaistop Covid-19) และการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” โดยได้แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา /การดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการ รวมทั้งที่จังหวัดน่านกำหนด และพัฒนาการดำเนินการต่อไป /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน