โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ

0
88

โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูง ยังขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้ในการบริโภค เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงก็ยังคงขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก
กองทัพภาคที่ 3 จึงจัดทำโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่า ทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้ ในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้.-
1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
3. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
4. โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
6. โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
7. โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินการของโครงการ ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจข้อมูลความต้องการของโรงเรียน เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริอย่างเต็มความสามารถ ตามนโยบายกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

*******************************