ชาวบ้านท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล จ.พิจิตร สุดแสนดีใจรอคอยมา10ปี ที่จะได้ถนนขยายความกว่างเส่นใหม่เพื่อส้ญจรไปมาเข้าหมู่บ้าน ด้วยงบปรับปรุงกว่า 29ล้านบาท

0
131

ชาวบ้านท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล จ.พิจิตร สุดแสนดีใจรอคอยมา10ปี ที่จะได้ถนนขยายความกว่างเส่นใหม่เพื่อส้ญจรไปมาเข้าหมู่บ้าน ด้วยงบปรับปรุงกว่า
29ล้านบาท
วันที่2มิ.ย2563เวลา10.00น.นายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พรรคพล้งประชาร้ฐเขต2จับมือทางหลวงชนบท นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผอ.แขวงทางกลวงชนบทพิจิตร หมอบหมายให่นายนายศุภวิชญ์ สกุลศักดิ์ นายช่างโยธาอาวุโส และดำรงค์ตำแหน่ง ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก และ ผู้รับเหมาผู้เกี่ยวข้อง จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาปรับปรุงเส่นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2จังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ.วัดท่ากระดาน หมู่7ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โครการพัฒนาปรับปรุงถนนเส้นทางนีั เป็นงานซ่อมทาง Para Asphaltic Co ncrete ถนนสายแยก ทล.115 -พจ.2043 ต.ป่ามะคาบ.ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง29,485,000บาท….โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 29,485,000 บาท ดำเนินการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายภูดิท อินทร์สุวรรณ ส.ส.พิจิตร เขต2 พรรคพลังประชารัฐ , คณะกรรมาธิการการคมนาคม ,ปลัดอำเภอ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอวังทรายพูน ภาคส่วนจังหวัดพิจิตร และภาคส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ที่ร่วมเล็งเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานทางถนนท้องถิ่น ให้เป็นทั้งทางลัด-ทางเลี่ยงที่เกิดประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร การค้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว ระยะทางดำเนินการ 7.689 กม. ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้าง นั้น มีส่วนพื้นที่คาบเกี่ยว 3 ตำบล ได้แก่ ต.ป่ามะคาบ,ต.หนองปลาไหล และตำบลบ้านบุ่ง ดังนี้

-ช่วงที่ 1 จุดต้นทางดำเนินการ เริ่มที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข115 (ใกล้ถนนทางหลวงชนบท พจ.3039) ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete ผิวจราจร 6.00 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+367 ระยะทาง 4.367 กม.

-ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจร Para Asphaltic Concrete จากเดิม 4.00 เมตร เป็น 6.00 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 4+367 ถึง กม.ที่ 6+700 ระยะทาง 2.333 กม.

-ช่วงที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete ผิวจราจร 6.00 เมตร ตั้งแต่ กม.ที่ 6+700 ถึง กม.ที่ 7+689 ระยะทาง 0.989 กม.

รวมระยะทางดำเนินการรวม 7.689 กม.

ทั้งนี้ ประกอบเพิ่มเติมงานไฟฟ้าแสงสว่างในโครงการฯ อีก 2 ช่วง ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ดังนี้

1.งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 30 ต้น ช่วงกม.ที่ 0+005 ถึง กม.ที่ 0+875 ระยะทาง 0.870 กม.

2.งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 93 ต้น ช่วงกม.ที่ 3+315 ถึง กม.ที่ 6+105 ระยะทาง 2.790 กม.

โดยโครงการฯ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่14 ธ.ค. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 250 วัน ขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และแขวงทางหลวงชนบทพิจิตรได้เน้นย้ำภาคผู้รับจ้าง สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัย ป้ายเตือนขณะก่อสร้างให้ติดตั้งบอกล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทางได้ทราบ หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมติดต่อได้ทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร.1146
…..วิศว . ภาพ/ข่าว