อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

0
37

อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น นางจิตรา หมีทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การรับรองการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 – การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 – การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด – ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ 2563 กองช่าง – ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมส่งเสริมสุขภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว) – ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองคลัง – ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจกรรมพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ. 2563 ของกองช่างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและวาระอื่นๆ โดยมีคณะสจ. และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ณหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์