a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สืบสานพระปณิธาน เพื่อสุขภาพของประชาชน
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมกลุ่มเพื่อการปรึกษา ผู้นำประชาชน กรรมการและนิติบุคคลประจำอาคารสูงภายในเขตหลักสี่ เรื่องปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านการบริการสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยในอาคารสูง จำนวน ๑๘ แห่ง ในเขตหลักสี่
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำประชาชน กรรมการและนิติบุคคลประจำอาคารสูงจำนวน ๒๙ คน ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระบุความต้องการด้านสุขภาพหลัก ๆ คือเรื่อง การจัดระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่พักอาศัยในอาคารสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง และในอาคารบางแห่งมีผู้สูงอายุพักอาศัยตามลำพังจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้พักอาศัยทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าหากไม่มีระบบการจัดการหรือดูแลที่ดีจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบ ด้วยลักษณะของอาคารชุดที่เป็นนิติบุคคล จึงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างมากของประชาชนกลุ่มนี้ ผู้แทนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทุกคน รู้สึกดีใจ และปลาบปลื้มที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนที่พำนักในพื้นที่ข้างเคียงราชวิทยาลัยฯ และรอคอยการจัดบริการสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวสรุปว่า โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่พำนักในอาคารสูงภายในเขตหลักสี่ เป็นโครงการที่สืบสาน ต่อยอดพระปณิธาน “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนไทยใต้ร่มพระบารมี