ทหารช่าง กับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563

0
105

ทหารช่าง กับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 86 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้มอบหมายให้ ร้อยเอก คาวี พรหมมะ นายทหารควบคุมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดกำลังพลและเครื่องมือปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 โครงการ อยู่ในอำเภอคีรีมาศ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) งานขุดลอกแก้มลิงทุ่งยางเมือง 2) งานขุดลอกแก้มลิงข้างคลองน้ำเย็น 3) งานขุดลอกแก้มลิงกุดยายชี และ 4) งานขุดลอกแก้มลิงทุ่งแห่นาค และที่อำเภอสวรรคโลก อีก 1 โครงการ (คืองานขุดลอกคลองวังหว้า)
ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้เพิ่มกว่า 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร ประชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,000 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน และถากถางพื้นที่หน้างาน พบปะผู้นำท้องถิ่น และร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ เช่นร่วมสร้างฝายต้นน้ำลดภัยแล้ง เป็นฝายผสมผสาน แบบคอกหมูหินทิ้ง ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง และได้ขอบคุณหน่วยทหารที่ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในระยะยาวในที่นี้

*******************************