รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตรวจเข้ม ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก และค้าส่งขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัด นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดฯ และ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจประเมินตลาด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 4 แห่ง คือ 1.ตลาดสดศรีนคร 2.ตลาดค้าส่งศรีนคร 3 ศรีนครแฟชั่น 4.ตลาดนัดศรีนคร พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการครบทุกข้อ มีข้อแนะนำ ได้แก่ 1.ให้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์สวมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใช้บริการในตลาดและร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 2.ให้มีการลงทะเบียนชื่อเข้า-ออกในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่และร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม 3.ให้มีการแบ่งโซนย่อยระหว่างตลาดสดกับร้านค้าปลีกแฟชั่นไม่ให้เชื่อมติดกัน