a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 86

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 86
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 86 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ
เป็นผู้แถลงข่าวฯ
เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีประเด็นสำคัญ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้.-

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์)
2. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
5. การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์