“มทบ.23 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในพื้นที่รับผิดชอบ!!

0
85

“มทบ.23 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในพื้นที่รับผิดชอบ!!

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 9  แห่ง และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.พลตรี ปราโมทย์  นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มอบหมายให้ พันเอก คณธัช  ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มอบเฟสชิล แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาสถานพยาบาล และการทำความสะอาดพื้นที่ของจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ได้ยกฐานนะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 160 เตียง บนเนื้อที่จำนวน 33 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา และได้นำกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Hospital Accreditation ของสถาบันประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 โดยมี นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################