a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กาชาดนครสวรรค์ ออกหน่วยเคลื่อนที่
รับบริจาคโลหิต อสม.รพ.สต.วัดไทรย์ คนใจบุญนับร้อย คึกคัก ให้ความร่วมมือ คัดกรอง ป้องกัน มาตการปลอดภัย ห่างไกลโควิด19

วันที่28พค.2563
กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศาลาวัดบางม่วง ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางวิยดา พลับน้อย กาชาดอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่ เดินทางมาให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัย
ทางด้านนางปภาศิลป์ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดไทรย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมให้ให้การต้อนรับ ดูแลผู้ บริจาคโลหิต และจัดระเบียบ คัดกรอง วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด2019 มีผู้ใจบุญสนใจบริจาคเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้ นางปภาศิลป์. พูนทรัพย์ ผอ.รพ.สต.ได้จัดหาของขวัญของที่ระลึกมามอบให้กับผู้ใจบุญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย