ข่าวกลุ่มชุมชนผ้าทอกระเหรี่ยง จ.อุทัย ฯ จัดทำลวดลายใหม่ผ้าใหม่สู้โกอินเตอร์ช่วงโควิด-19

0
208
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวกลุ่มชุมชนผ้าทอกระเหรี่ยง จ.อุทัย ฯ จัดทำลวดลายใหม่ผ้าใหม่สู้โกอินเตอร์ช่วงโควิด 19
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงของจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของราษฎรบนพื้นที่สูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ที่มีความรู้อยู่แล้วในเรื่องการทอผ้า ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าและทันสมัย ยกระดับผ้าทอ ที่ลวดลายของกลุ่มกะเหรียงทีมีอยู่แล้ว โดยต่อยอดลวดลาย ผ้าทอทีนี้เป็นผ้าท่อกลุ่มชาติพรรณกะเหรี่ยงซึ่งมีเอกลักษณะที่โดดเด่นอยู่แล้ว โดยเป็นการท่อด้วยกี่เอว ได้จัดทำลวดลายใหม่ให้ทันสมัยขึ้น และปรับสีผ้าโดยเป็นโทนกลาง ๆ โดยสามารถสวมใสได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและใสทุกโอกาสได้มากขึ้น โดยกลุ่มผ้าท่อตรงความต้องการของผู้บริโภค เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยมีกลุ่มชาวกะเหรี่ยงตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ และ กะเหรี่ยงบ้านภูเม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต เข้าทำการอบรม ในการท่อผ้า พร้อมกับได้ศึกษาลวดลายใหม่ เพื่อยกระดับปรับกลยุทธ์ในการท่อผ้าสู้ท้องตลาดและต่างชาติ
โดยนายศักดิ์จิระ เวียงเก่า กรรมการผู้จัดการบริษัทบายศรีครีเอชั่น จำกัด นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญผ้าทอชนเผ่าระดับประเทศมาให้อบรมให้ความรู้เพื่อให้ผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงไปสู้ระดับประเทศ และระดับอินเตอร์มาอบรมให้ความรู้ในการท่อผ้า และลวดลายใหม่ ดังกล่าว
ท่านได้ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าช่วยเหลือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่ราบสูงจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถสั่งซื้อได้กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เบอร์ 056 511523 นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ (ผอ.ศูนย์ฯ) 095-4511724 นางนภัสวรรณ บุญกมุติ 097- 9236456
////////////////////
1(บทสัมภาษณ์ นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ในการจัดการอบรมลวดลายให้ความรู้กับชาวกะเหรี่ยง สู้ท้องตลาด)
2 (บทสัมภาษณ์นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า กรรมการผู้จัดการบริษัทบายศรีครีเอชั่น จำกัด นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญผ้าทอชนเผ่าระดับประเทศมาให้อบรมให้ความรู้เพื่อให้ผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงไปสู้ระดับประเทศ)
////////////////พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี