a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอนักพัฒนาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวง รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของยังชีพสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอม ไทย-จีน จำกัด ณ ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา