ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจ จับมือสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิตผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดตราด …

0
69

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจ จับมือสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิตผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดตราด …

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผลผลิตของสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการกระจายผลไม้ (เงาะ และ มังคุด) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรในพื้นที่ จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ส่งผลให้การซื้อขายลดน้อยลง และไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมมือให้การช่วยเหลือในการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ จึงได้จัดกิจกรรมกระจายผลไม้คุณภาพจากภาคตะวันออกสู่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด โดย
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผลไม้ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามารับผลผลิตเพื่อกระจายผลไม้คุณภาพ ออกสู่ผู้บริโภคได้แก่สมาชิกสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้บริโภคผลไม้ดีมีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกร โดยในครั้งนี้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตมากถึง 10.5 ตัน รวมมูลค่ากว่า 263,000 บาท