พมจ.อุทัย ฯด้วยรักและห่วงใยจากใจเยี่ยมผู้ประปัญหาทางสังคม คนพิการผู้สูงอายุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19)

0
76

พมจ.อุทัย ฯด้วยรักและห่วงใยจากใจเยี่ยมผู้ประปัญหาทางสังคม คนพิการผู้สูงอายุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19)
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ พื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อเวลา 9.30น. วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย พระปลัดสำเภา สุธมฺมปวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอาจารย์ทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ได้รับมอบหมายจากท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม-วัดท่าซุง) พร้อมนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นายการุณ ไชยแขวง นายอำเภอหนองขาหย่าง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมจิตอาสา
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ราย ได้แก่ รายที่ 1 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ต.หนองไผ่ รายที่ 2 ผู้สูงอายุ พิการทางการมองเห็น ต.หนองไผ่ รายที่ 3 ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต.ดงขวาง และรายที่ 4 ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต.หนองขาหย่าง พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้กับครอบครัว
โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มีนโยบายลงเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด ให้ครบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าว
///////////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี