“รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ!!

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความมุ่งเน้นในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการทำเกษตรกรรม ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงตอบสนองนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรและเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงาในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความมั่นคง และมีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินและที่ดิน 2. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง โดยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และการรักษาความชื้นในดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และกักเก็บน้ำในดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่  4. สนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เฉพาะ เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ทำน้อยแต่ได้มาก สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช และดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร ดังนั้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจะทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่การบริหารงาน วิชาการ และการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทำให้เกิดผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติ!!

#ประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน!!

#################################