อย่าลืม.งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินีเรายกอีสานมาถึง.กทม.
ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น.
ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข่าวว่าในช่วงหน้าฝนนี้ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญ ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานบุญเดือน 8 บุญเข้าพรรษาของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ชื่นชม ร่วมใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ทามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร ขึ้นภายใต้ชื่อ “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร

การใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวง โดยได้นิมนต์พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ออกบิณฑบาต (อ่านว่า บิน-ทะ-บาด)ให้โอวาสธรรมและการปฏิบัติภาวนา พร้อมกับคณะสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากภาคอีสาน จำนวน 9 รูป
และสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้อํานวยความสะดวกในเรื่องจัดสถานที่ ตกแต่งสวนสวยงามให้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสุขทั้งจิตใจ สุขกายได้รื่นรมย์ ภายในสวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” เพื่อระลึกถึงอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การจัดงานครั้งนี้ ททท.ได้ผนวกงานบุญประเพณีที่สําคัญของภาคอีสานในช่วงบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา ตาม “ฮีต 12 คอง 14” อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน “ฮีต” มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คําว่า “สิบสอง” หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย- บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้ง ไฟ เดือนเจ็ด-บุญซําฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด- บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วน “คองสิบสี่” หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และ การปกครองบ้านเมือง

งานบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวอีสานร่วมกันทําบุญใส่ บาตรและนําเทียนไปถวายพระสงฆ์เพื่อใช้ในระหว่างการอยู่จําพรรษา ซึ่งต้นเทียนพรรษา ส่วนใหญ่มักจะได้รับการประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยการแกะสลักต้นเทียนเป็นเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎก หรือบ้างก็ตกแต่งต้นเทียนด้วย วิธีการติดพิมพ์ บนต้นเทียน โดยช่างที่มีฝีมือและปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

“งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี” ครั้งนี้ ททท.ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผนวกการแถลงข่าว “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาแจ้งข่าว สาธิตและให้เรียนรู้การแกะสลักเทียนทั้ง 2 แบบ คือ แบบแกะสลักเทียน และแบบเทียนติดพิมพ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา ต่อไป โดย ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสาน ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและพันธมิตร จัดรายการนำเที่ยวนำร่องไปท่องเที่ยวงานบุญในภาคอีสานช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 ขึ้นจำนวน 5 เส้น ดังนี้

เส้นทางที่ 1 #ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน (สัมผัสประเพณีเข้าพรรษา 2 แผ่นดิน อุบลราชธานี และ สปป.ลาว)
โดย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 021921924-6

เส้นทางที่ 2 #อุบลราชธานีเมืองแห่งเทียนพรรษา(สัมผัสการท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี -แขวงจําปําสัก สปป.ลาว)
โดย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 026220341-6

เส้นทางที่ 3 #เข้าพรรษานุ่งผ้าไทยไปงานบุญอีสานใต้ (ร่วมใส่บาตรหลังช้างเมืองสุรินทร์และชมแสงเทียนแห่งศัทธาเข้าพรรษาเมืองอุบลราชธานี)
โดยสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย (สนท.)โทรศัพท์ 0984789950

เส้นทางที่ 4 #นั่งรถไฟโฮโซไปแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ (นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้นั่งรถไฟไฮโซไปเที่ยวร่วมงานบุญเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีด้วยกัน)
โดย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทรศัพท์ 0833163742

เส้นทางที่ 5 #เที่ยวสายบุญแต่งไทยเก๋ไก๋เที่ยววัดชมเมือง (เที่ยวสายบุญอีสานใต้ สุรินทร์-อุบลราชธานี สู่ลาวใต้)
โดย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทรศัพท์ 0986419654

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com และมูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ และ ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ www.bia.or.th