เมื่อ 21 พ.ค. 63 เวลา 1300 มทบ.31 ดำเนินการจัดซื้อปลาดุก และปลาทับทิบจากกระชังปลา ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในพื้นที่ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จว.น.ว. เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่โรงประกอบเลี้ยงของ มทบ.31 รวมถึงเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอีกด้วย