จังหวัดพังงา นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรบินข้ามฟ้าแลกเปลี่ยนข้าวภาคเหนือและอีสาน สู้ภัยโควิด 19
วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 17.40 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการบรรจุสินค้า ตามโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดพะเยาและจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด อ.เมืองพังงา
จังหวัดพังงา โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เป็นการนำสินค้าเกษตรและผลผลิตด้านการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา แลกเปลี่ยนกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคลังอาหาร สร้างรายได้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สู้ภัยโควิด 19 ของจังหวัดพังงา
โดยการส่งสินค้าการเกษตรล็อตแรกนี้ จังหวัดพังงาได้นำปลาฉิ้งฉ้างตากแห้ง จำนวน 480 กิโลกรัม กะปิจำนวน 500 กิโลกรัม และมังคุด จำนวน 2.5 ตัน ทำการแลกเปลี่ยนกับสินค้าการเกษตรจากจังหวัดพะเยา คือ ข้าวหอมมะลิ 100 % จำนวน 5 ตัน มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 1 จำนวน 3 ตัน และมะม่วงโชคอนันต์ เบอร์ 1 จำนวน 2 ตัน ซึ่งจะได้ทำการจัดส่งทางเครื่องบินในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ สนามบินภูเก็ต
ส่วนล็อตที่ 2 จังหวัดพังงา จะทำการแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรกับจังหวัดศรีสะเกษ โดยจังหวัดพังงาจะนำปลาฉิ้งฉ้างตากแห้ง จำนวน 14 ตัน และกะปิ จำนวน 300 กิโลกรัม แลกเปลี่ยนกับข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 5 ตัน และข้าวหอมมะลิเอไรซ์ 100% จำนวน 5 ตัน และจะมีการส่งมอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่สนามบินภูเก็ต เช่นกัน