a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ร่วมใจ ร่วมของ ครอบครัว ศธ. ผ่าน “ตู้ปันสุข” หน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม

จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชนได้รับผลกกระทบ เพื่อเคียงข้าง ครู บุคลากร พนักงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกท่านฝ่าภัยโควิด-19” ทั้งนี้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาใส่ไว้ในตู้ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของข้าราชการ ครู บุคลากร พนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีและการแบ่งปัน ร่วมกันเป็นเจ้าของ “ตู้ปันสุข” โดยขอความร่วมมือทุกคนเข้าแถวใส่หน้ากากหยิบเท่าที่จำเป็น จะได้ให้คนอื่นได้สิ่งของกลับไปได้ด้วย ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้ามาอนุโมทนาบุญมากมาย …สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับจริงๆ “ตู้ปันสุข” เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน