พุทธอุทยานนครสวรรค์และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ขอเชิญ ร่วมทำบุญปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญ พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หน้าตัก ๙ วา (๑๘ เมตร) ขออานุภาพแห่งอานิสงส์ผลบุญนี้ ส่งผลดลบันดาลอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว
เป็นผู้มีรูปงาม (สุรูปตา) มีผิวพรรณงาม (สุวณุณตา) มีเสียงไพเราะเสนาะโสตงาม
(สุสรตา) มีทรวดทรงสมสัดส่วนงาม (สุสณฐาน) มีอำนาจวาสนาบารมี มีอิสรยศ
เกียรติยศงาม (อริปจุจำ) มีกัลยาณมิตร บริวารยศงาม (ปริวาโร) และมีความสุข
ความเจริญ ความสำเร็จ ความสมปรารถนา ความมั่นคง ความไพบูลย์ในชีวิต
พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
และได้ซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ด้วยเทอญ.
ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญ
ตารางเมตร ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามศรัทธา ได้ที่…
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี หมายเลขบัญชี 633-0-50048-7
ชื่อบัญชี พระพุทธศรีสัพพัญญู (ปิดทองคำเปลว) หรือที่พุทธอุทยานนครสวรรค์