คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
26

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ นายปรีชา เดชพันธุ์
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรค์ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ นายสมยศ นะลำเลียง รองประธานสภาเทศบาลฯในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามตามสถานการณ์ ผลการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพิจารณา กำหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ตามแนวทางหลักของส่วนกลางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ

การรายงานสถานการณ์โรคฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อ 9 ราย แต่รักษาอาการหายและสามารถกลับบ้านทั้งหมดได้แล้ว

การรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มีการตั้งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการบังคับใช้มาตรการในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประเมินและนำข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการต่อไป อาทิ ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ตลาด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ร้านตัดผม เสริมสวย โรงพยาบาล สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีหลายส่วนที่ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จึงต้องให้คำแนะนำและทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม

การรับทราบรายละเอียด ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 7 (ร่าง)ข้อเสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 รายละเอียดกิจการหรือกิจกรรมที่อนุญาตให้เปิดทำการ มาตรการบังคับใช้กฎบัตรที่ยังคงไว้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์จะได้มีการพิจารณาบังคับใช้ตามขั้นตอนและแนวทางของส่วนกลางต่อไป โดยในส่วนของข้อมูล มติที่ประชุม และระเบียบข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้องจะได้มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครสวรรค์ สื่อ Online อาทิ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

ยังคงเน้นย้ำมาตรการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือ อสม. เพื่อดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคตามมาตรการ โดยเฉพาะหากมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ผู้ใดไม่มีใบรับรองการกักตัวจากจังหวัดนั้นๆ ต้องกักตัว 14 วันในบ้านหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่พิจารณา โดยจะมี อสม.หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปดูแลตรวจสอบทุกวัน