“บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำลำห้วยนาเหลือง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง”

0
56

“บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำลำห้วยนาเหลือง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง”
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำลำห้วยนาเหลือง ที่บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา มาเป็นประธาน ให้การต้อนรับโดยนายสุพจน์ มูลฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนจิตอาสา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยนาเหลือง ของบ้านนาเหลืองใน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลนาเหลืองและการรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำลำธาร รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำลำห้วยนาเหลืองในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และเกษตรกรตำบลนาเหลือง มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ พุทธเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา ทำปุ๋ยหมัก การปลูกพืชผักสวนครัวและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินชีวิตตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยังสามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย