จ.อุทัย ฯ หลังจากโรคไวรัสโคโรน่าเบาบ้างลง ผู้ว่าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมอบถุงยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

0
41

จ.อุทัย ฯ หลังจากโรคไวรัสโคโรน่าเบาบ้างลง ผู้ว่าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมอบถุงยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีคนพิการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี

เมื่อเวลา 09:30 นของวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนางอรุณี เต็งสุวรรณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี(ONE Home)พม.จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี แม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายนฤพล เหลืองพฤษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี พร้อม นางรุ่งฤดี เหลืองพฤกษชาติ ประธานชุมชน 12 รักการดีพัฒนา พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนทุกคนซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับคนพิการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีจำนวน 10 รายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อลงพื้นที่สำรวจผู้อาศัยอยู่ในชุมชน 12 รักกันดีพัฒนา และพบผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียง ตาบอด กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากและผู้พิการจำนวน 10 รายซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอยู่อย่าง ขาดที่อยู่อาศัยสุขอนามัยในการใช้ชีวิตประจำวันลำบาก ไม่มีงานทำไม่มีคนดูแลประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พอมาเจอพิษภัยของโควิด-19 จึงไม่มีรายได้ และทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นและที่ผ่านมา นายนฤพน เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี ได้ช่วยเหลือถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่งในเบื้องต้นแล้วให้กับครอบครัวทั้ง 10 รายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาดังกล่าว
/////////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี