a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าหญิงชวนคนจังหวัดนครสวรรค์ ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย ได้อาหารปลอดภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในยามไวรัสโควิด 19 ระบาด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 วันนี้เนื่องในวันพืชมงคล นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวนประชาชนที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ในช่วงมีการระบาดของเชื้อโรครัส โควิด19 ระบาด แนะแนวคิด บ้านที่พอมีพื้นที่ในบ้าน มาปลูกผักสวนครัว โดยภายในสวนครัวจะมีพืชผักแบบผสมผสาน ทั้งผักสวนครัว และผลไม้บางชนิดรวมๆกันอยู่ อาทิ ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง กระเพรา โหระพา มะนาว มะเขือ พริกขี้หนู กล้วย มะม่วง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติตามแนวทางแล้ว
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่คำสั่ง พรก.ออกมาบังคับขอความร่วมมือให้ทุกคนงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นนั้น การใช้เวลาอยู่กับบ้านให้เกิดประโยขน์สูงสุดด้วยการเพาะปลูกผักสวน ให้เหมาะสมกับสถานที่ของบ้านพัก จะได้ประโยชน์หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือลดความเสี่ยงกระจายของเชื้อไวรัสแล้ว ยังได้พืชผักที่นำมาทำอาหารลดรายจ่ายอีกทาง รวมทั้งยังได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆ อีกด้วย