เลื่อนไหม(คำถาม) Data Privacy : เรื่องใหม่ รายละเอียดเยอะ แต่ใกล้ต้วเรานะ ยิ่งปัจจุบัน เราใช้การลงทะเบียนหลายเรื่อง ผ่านสื่อดิจิทัล ออนไลน์ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา ผ่าน Multimedia ต่างๆ ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเรา ถูกเก็บไว้และอาจถูกนำไปใช้ เกินกว่าที่เราเจ้าของข้อมูล จะยินยอมก็เป็นได้

0
44

เลื่อนไหม(คำถาม) Data Privacy : เรื่องใหม่ รายละเอียดเยอะ แต่ใกล้ต้วเรานะ

ยิ่งปัจจุบัน เราใช้การลงทะเบียนหลายเรื่อง ผ่านสื่อดิจิทัล ออนไลน์ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา ผ่าน Multimedia ต่างๆ ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเรา ถูกเก็บไว้และอาจถูกนำไปใช้ เกินกว่าที่เราเจ้าของข้อมูล จะยินยอมก็เป็นได้

เมื่อปีที่แล้ว จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นี้

มีหลักการสำคัญ 3 ข้อคือ

1. เจ้าของข้อมูลคือเรา ต้องให้ความยินยอม ในการให้เก็บ ให้ใช้ รวมถึงให้เปิดเผย ถ้าเราไม่ยินยอมหรือเขาทำเกินขอบเขต ที่เรายินยอมไว้ ย่อมทำไม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษด้วย

2. ผู้เก็บข้อมูล ต้องรักษาไว้อย่างมั่นคงปลอดภัย ไม่ให้มีการแก้ไขโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมฯ ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล เมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง ประกาศต่างๆออกมาอีก ซึ่งหากไม่ทำตาม จะมีโทษทั้งจำคุก ปรับเป็นเงิน และโทษปรับทางปกครอง เป็นจำนวนมาก

ประกอบกับสถานการณ์และผลกระทบต่างๆ จากโควิด-19 นี้ ล่าสุดจึงได้มีการหารือของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นควรเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้ ออกไปสักระยะหนึ่งหรือไม่ เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างเพียงพอของทุกฝ่ายเสียก่อน

บทสรุปจะเป็นอย่างไร รอดูไม่เกิน 28 พ.ค.63 นี้ครับ… เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ รายละเอียดเยอะ แต่ใกล้ตัวเราเหลือเกินครับ

#เปลี่ยนความคิดเป็นความจริง
#ข้อมูลส่วนบุคคล

เรียบเรียงโดย น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร ร.น. อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /ที่ปรึกษา ETDA / นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/560632217314752/posts/3211284492249498/?sfnsn=mo (big smile)