a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พุทธนครสวรรค์ ตรวจติดตามร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ในตลาดนครสวรรค์
…………………………………………
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เวลา 11.00 น.คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร้านตัดผมที่มีการผ่อนผันเปิดได้ นำโดย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด น.ส.เกศณิดา ทองกร นิติกรที่ทำการปกครองฯออกตรวจสถานประกอบการร้านตัดผมในจังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่ง ผวจ.นว.ให้ร้านตัดผม เฉพาะตัด สระ ซอยผม แต่งผม ทั้งหญิงและชาย เปิดบริการได้ ให้ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่สาธารณสุขกำหนด การให้บริการ ต้องมีเจลล้างมือ การวัดไข้ การเว้นระยะห่าง การลงนัดล่วงหน้ามิให้มานั่งรอในร้าน เก้าอี้เว้นระยะ 1.5-2 เมตร การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ชุดผ้าคลุม และแนะนำให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเสมอ สดับรับฟังข่าวสารทางราชการ มีแอลกอฮอล์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์มอบให้แต่ละร้านด้วย จากการสังเกต ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
(ตรวจ 4 แห่ง คือ สองบวก1,แบล็กแฮร์,นิวแฮร์และกบ ซาลอน)