อาสาปันน้ำใจ คนไชยสถานไม่ทิ้งกัน วันนี้ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกอบต.ไชยสถานพร้อมด้วยผู้นำชุมชนประกอบด้วยนางพินิจ เมืองคำ ผอ.รพ.สต.ไชยสถาน นางบุญเจือ ก้อนแก้ว รองประธานสภา อบต.ไชยสถาน นางปนัดดา ไชยเรียน สอบต.บ้านเด่นใหม่ นายกิตติเดช สท้านบัว สอบต.บ้านศรีเกิด นายบุรากร ทะชัย สอบต.บ้านตาแก้ว นางประกายดาว ไชยมงคล สอบต.บ้านฝาง นางธัญนันท์ อุรา ผู้ใหญ่บ้านก๊อต นางจันทร์เพ็ญ วัสเวริ์ด สอบต.บ้านก๊อต นายผล เลาเหล็ก สอบต.บ้านนาท่อใหม่ นายเสน่ห์ ปิจะดี ผู้ใหญ่บ้านปางค่า นส.สุภาพร มาลา สอบต.บ้านปางค่า นายธนวัฒน์ สนธิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ไชยสถาน นางกมลวรรณ สนธิ นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อบต.ไชยสถาน นางศุภลักษณ์ ศรีวิชัย นิติกรชำนาญการ อบต.ไชยสถาน และน้องโบ นางวิจิตรา นามวงศ์ ผช.นักพัฒนาชุมชน นส.อรทัย แก้วใส (ทำหน้าที่ช่างภาพ) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหันทั้ง 11 หมู่บ้านเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการอาสาปันน้ำใจ คนไชยสถานไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความยากลำบากในการดำรงชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ุ(Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจำนวน 50 ถุงจากคุณขวัญพงษ์ พันธ์เจริญวรกุล (กอลฟ์) ผู้จัดการบริษัท ขวัญอภินันท์ จำกัด น่านกรีนเล็ควิวรีสอร์ท ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ไข่ไก่ นส.กัญญพัชร ปันแก้ว ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน บริจาคใข่ไก่จำนวน 20 แผง 600 ฟอง อบต.ไชยสถาน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากผ้าอนมัย จำนวน 100 ครัวเรือน ทางด้านนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน ฝากขอบคุณ คุณขัวญพงศ์ พันธ์เจิญวรกุล ผู้จัดการบริษัทขวัญอภินันท์ จำกัด ผจก.น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท ขอบคุณครูฟ้า กัญญพัชร ปันแก้ว ครูศพด.ตำบลไชยสถาน นส.ทิพาพร โพธิยะ นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทเบทาโกร ที่มอบของบริโภคอุปโภค ขอบคุณนายวิษณุ ขจรบิรักษ์ วิศวะกรโยธา อบต.ไชยสถานที่เป็นสะพานบุญประสานคุณกอล์ฟนายขัญพงษ์ พันธ์เจริญวรกุล ผู้จัดการบริษัทขัวญอภินันท์ จำกัด ที่ได้มอบถุงยังชีพ ขอบคุณคุณครูกัญญพัชร ปันแก้ว ที่มอบใข่ไก่จำนวน 20 แผงให้ดับพี่น้องประชาชน ในครั้งนี้
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน