“เสมา 3 ประชุมรับฟัง 8 พันธมิตรเสนอข้อมูลร่วมเสริมทัพจัดการเรียนการสอน Online สู้ภัย COVID 19!!

0
41

“เสมา 3 ประชุมรับฟัง 8 พันธมิตรเสนอข้อมูลร่วมเสริมทัพจัดการเรียนการสอน Online สู้ภัย COVID 19!!

(คลิป)

วันนี้ (30 เม.ย. 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ,ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา ห่วงใยในสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ดีขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ก็จำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ปรับจากวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอนผ่านเครือข่าย Internet  โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ขึ้น และวันนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลและรูปแบบความร่วมมือต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน Online ที่มาจากบริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. โดยมีทั้ง Platform และ Content ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนและการประมวลผลแล้ว ยังมีเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกด้วย รวมไปถึงนอกจากจะมี Content ทางด้านสาระวิชาการแล้ว ก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย ซึ่งนับเป็นการเติมเต็มเสริมทักษะการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ถือเป็นความร่วมมือที่ “แม้โรงเรียนจะหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด” ก่อนหน้านี้ สช. ได้มีการเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ในสาระวิชาต่างๆ ที่คลอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีการพัฒนาครูผู้สอน มีการประเมินผล มีข้อสอบ Pre-test / Post-test อีกทั้งมีการติวข้อสอบ O-NET ฟรี เมื่อพบว่าผลคะแนนสอบ O-NET ด้านภาษาไทยของนักเรียนได้น้อย ที่ประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเพิ่มสาระรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้ แสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสทองอันดีที่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จะได้เข้าถึงและได้รู้ว่าการจัดการเรียนในลักษณะออนไลน์ที่มีข้อวิตกกังวลกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สามารถคลายความหนักใจได้เพราะมีหลักสูตรออนไลน์ของ สช. ครบถ้วนครอบคลุมและมีความหลากหลายให้เลือกตามความประสงค์ ในรูปแบบของ Shopping List ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเห็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดว่ามีสาระการเรียนรู้ มีสิ่งที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ มี Platform มีหลักสูตร วิชาอะไร อย่างไรบ้าง

กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. เรามั่นใจว่าได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบและครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเลขาธิการ กช. ได้ดำเนินการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมสนับสนุนขอแสดงความชื่นชมยินดี และลำดับต่อไปจะมีการรวบรวมพันธมิตรของ สช. ทั้งหมดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดร.กนกวรรณ กล่าว

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) ที่ระบาดขณะนี้ ส่งผลให้มีการปิดสถานศึกษาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกแห่งรวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วย สช. ได้รับนโยบายจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติไม่กระทบต่อนักเรียน โดยให้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ สช. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมแชร์เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่หลายหลาย และมีแนวโน้มที่ จะมีหน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ จะมาเข้าร่วม “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” อีกหลายแห่ง โดยในวันนี้ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความสนใจเข้าร่วม “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพิ่มอีก 8 แห่ง ซึ่งได้มานำเสนอ เนื้อหา รวมไปถึงช่องทางการเรียนการสอน Online กับ สช. ได้แก่

1)บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ  ประกอบด้วย web portal Aksorn On-Learn ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน

2)บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เจเนซิสมี มีเดียคอม จำกัด พร้อมฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศระบบคลังสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เทอม 1 จำนวน 75 บทเรียน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เทอม 1 จำนวน 75 บทเรียน สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทอม 1 จำนวน 30 บทเรียน ติวข้อสอบตามตัวชี้วัด 8 สาระ ระดับประถมศึกษา    เทอม 1 ติวข้อสอบตามตัวชี้วัด 8 สาระระดับมัธยมศึกษา เทอม 1

3)บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด อบรมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับครูประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom Cloud Meeting หรือระบบอื่นใดตามความเหมาะสม จำนวน 10 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนับสนุนคลิปบทเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประกอบการใช้หนังสือเรียนคุณภาพ Young Stars จำนวน ไม่ต่ำกว่า 160 ตอน ความยาวโดยประมาณตอนละ 30 นาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

4)บริษัท ไอดี ไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศ“ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (School Communication : SCOM)” พร้อมฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้กับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โดยพื้นที่วีดีโอไม่เกิน 15 GB ไม่จำกัดจำนวนคอร์สและจำนวน User เข้าใช้งาน)

5)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลแพรตฟอร์ม ผ่านคลังความรู้ SciMath (www.scimath.org)

6)สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (วพ.) อนุญาตให้ผู้ใช้งาน (ครูผู้สอน, โรงเรียน และนักเรียน)  กดลิงค์ผ่าน web portal ของ สช. มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้ โดยการดาวน์โหลด “แผนการจัดการเรียนรู้” ทุกกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ฯ “PowerPoint” ที่ประกอบไปด้วย Info Graphic, เรื่องน่ารู้, เกม, กิจกรรม, แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ทุกกลุ่มสาระฯ (ยกเว้นภาษาต่างประเทศ และวิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดหนังสือแบบเรียน e-book ฉบับทบทวน รายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระฯ (ยกเว้นภาษาต่างประเทศ และวิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

7)บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด สนับสนุน Application (อีซี่เลิร์นมิวสิ) สำหรับการเรียนเปียโน ให้แก่ สช. ส่งมอบให้โรงเรียนต่างๆ จำนวน 100,000 User

8)โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย สนับสนุนระบบเทคโนโลยีห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านด้วยการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยครูของโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงได้ด้วยตัวเอง สนับสนุนเนื้อหาการเรียนการสอน 8 สาระวิชา สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 (เกรด 1-6) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เกรด 7-12) สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งหน่วยงานพันธมิตรเหล่านี้ จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สามารถสอบถาม ได้ที่ 022821000 “ เลขาธิการ กช. กล่าว!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ!!

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################