a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ย้ำประชาชน
เว้นระยะห่างทางสังคม “การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย”

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ำประชาชน “การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย” ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เตือนเจ้าของ-พ่อค้าแม่ค้า-ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อด้วยความห่วงใยว่า แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 จะพบผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงเข้มงวดการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคอย่างเคร่งครัด โดยหากมีการผ่อนคลายมาตรการ ขอเน้นย้ำประชาชนว่า “การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย” ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เนื่องจาก พบการระบาดระลอกสองในหลายประเทศหลังจากผ่อนคลายมาตรการ จึงต้องคงการปฏิบัติตัวช่วงมีการระบาดโรคโควิด 19 ให้เป็นนิสัยในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดไป (New Normal)
สถานที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ แหล่งชุมนุมชน เช่น ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องไปซื้อหาอาหาร ของใช้ จึงขอความร่วมมือทุกตลาดปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้
สำหรับเจ้าของตลาดและผู้ปฏิบัติงานในตลาด กำหนดทางเข้าออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด อาทิ วัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ ไอ จาม หายใจลำบาก จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ขาย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ทำความสะอาดแผง/ร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด/น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที และไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน
สำหรับผู้ซื้อ ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก วางแผนการซื้อ และมาตลาดสัปดาห์ละ 1-2 วัน เพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด ที่สำคัญ ไม่พาเด็ก ผู้สูงอายุมาตลาด เนื่องจาก เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง(Risk Communication)
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์