a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พม. จัดทำครัวกลาง แจกอาหารปรุงสุกสะอาด พร้อมเตรียมแผนช่วยชาวชุมชนคลองเตยเดือดร้อน
จากโรคโควิด-19 ตามโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (25 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย กทม. เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและจัดทำครัวกลาง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในเบื้องต้น แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบจบที่ชุมชน” โดยมีผู้นำกลุ่ม จำนวนกว่า 200 คน เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ ลานกีฬาชุมชนคลองเตยล็อค
4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้ จึงได้มอบหมายตนเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย เพื่อพบปะและให้กำลังใจชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งรับฟังปัญหาและ
ความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนแออัดอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดสภาวะการตกงาน ขาดรายได้ และเงินเดือนบางส่วนลดลง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พอช. พร้อมกับสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย
ได้ประสานความร่วมมือและดำเนินการขับเคลื่อนหาแนวทางการแก้ไขป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนต่อไป
นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม. พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยได้เตรียมแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถแจ้ง สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

###############################