ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยทหารในพื้นที่แจกข่าวกล่อง 400 กล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID -19 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ หน้า กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 24 เม.ย63 เวลา 17.30 น. พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) พร้อม ฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับ พันโท วีระชาติ โชติวรอานนท์ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 แจกข่าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID -19 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ หน้า กองพลทหารราบที่ 7
ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 แจกข้าวกล่องให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตามในการมารับอาหารในครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือให้มีจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, จัดที่ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญคือมาตราการเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เพื่อเป็นการป้องกันของโรคอีกด้วย