สพอ.ร่วมกับนายอำเภอผู้นำชุมชน-อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิขานรับเร่งสปีดเต็มพลัง !! แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว

0
95

ชัยภูมิ //“ผู้นำต้องทำก่อน” นายอำเภอผู้นำชุมชน ร่วมกับ สพอ.ขับเคลื่อน Kick Win 90 วันมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.ร่วมกับนายอำเภอผู้นำชุมชน-อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิขานรับเร่งสปีดเต็มพลัง !! แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สานพลัง126หมู่บ้านสู้ภัยโควิด- 19 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

นางโสภาวดี ผ่องแผ้ว พัฒนาการอำเภอ ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อและผู้นำชุมชน สานนโยบายปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “Quick win 90” วัน สู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการ “Quick win 90 วัน 1 คน พช 1 ความพอเพียง” โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รั้วยิ้มได้ บนความพอเพียง พร้อมเน้นย้ำหลักการ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในสพอ. ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และที่สำคัญคือ “ผู้นำ ทำก่อน”

ขณะที่ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ กล่าวว่า วันนี้อำเภอแก้งคร้อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ ผู้อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อฯ ร่วม Kick off ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกผักสวนครัว ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแก้งคร้อ ตามแผนปฏิบัติการ 90วัน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งเร่งขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกับการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 และยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

นางโสภาวดี ผ่องแผ้ว พัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งด้านการท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภครายได้ของประชาชนลดลง ดังนั้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จึงได้จัดทำตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยใช้หลักการดำเนินงานพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วจังหวัดทั้ง 10ตำบลและอีก2เทศบาล126หมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอแก้งคร้อ ทุกครัวเรือนร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารใน ครั้งนี้ด้วย
ขณะที่ทางด้าน นายเรืองฤทธิ์ บุญกัน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ตนเองปกติได้ใช้ที่ดินว่างเปล่ารอบๆบริเวณบ้านทำเป็นแปลงผักสวนครัวชนิดต่างๆเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและนำไปแบ่งปันชาวบ้านในพื้นที่มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วและในปัจจุบันนี้ตนเองก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งในวันนี้จึงขยายพื้นที่เพื่อทำแปลงผักโดยมีนางโสภาวดี ผ่องแผ้ว พัฒนาการอำเภอแก้งคร้อและข้าราชการ สพอ.พร้อมผู้นำชุมชนมาร่วมทำกิจกรรม

///// นที นิลกลัด รายงาน