อ.ตากฟ้า จัดงานบุญ “สลากภัต”กราบพระขอพรหลวงพ่อตากฟ้า และอนุรักษ์ประเพณีไทย เป็นปีที่ ๒๓
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่

นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า กล่าวว่า การจัดงานบุญสลากภัต ของอำเภอตากฟ้า เป็นการจัดงานสืบต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๒๓ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานทุกภาคส่วนของอำเภอตากฟ้าร่วมกันจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้
2. เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณีประจำของอำเภอตากฟ้าสืบไป
ในการจัดงานครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้กำหนดรูปแบบของงานด้วยการจัดและประกวดริ้วขบวนของ
แต่ละองค์กร เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดประกวดเทพีสลากภัต การประกวดสำรับสลากภัต การประกวดขบวนแห่สลากภัต ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันจัดงานบุญสลากภัต กำหนดรูปขบวนแห่ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตากฟ้า ประกอบด้วย วงดุริยางค์ ป้ายสลากภัต ขบวนอัญเชิญธงชาติ ธงธรรมจักร ขบวนคำขวัญ ขบวนเสลี่ยงอัญเชิญหลวงพ่อตากฟ้า ช้างอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓ เชือก ขบวนแห่¬ผ้าห่มพระมหาเจดีย์ มีความยาว 60 เมตร ขบวนหาบสำรับสลากภัตยาวที่สุดในภาคเหนือทั้งหมด ขบวนนางรำ ขบวนส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรตากฟ้า โรงพยาบาลตากฟ้า สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า วงดุริยางค์ วันวิสาขบูชา (ทต.ตากฟ้า/รร.อนุบาลตากฟ้า) เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (องค์กรครู) หัตกรรมผ้าทอ (อบต.เขาชายธง) หลวงพ่อตากฟ้า (อบต.ตากฟ้า) ถิ่นลือชาพืชไร่ (ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์) งานใหญ่สลากภัต (ทต.อุดมธัญญา) เที่ยวถ้ำพรสวรรค์ (อบต.ลำพยนต์) ประเพณีก่อเจดีย์ทราย (อบต.หนองพิกุล) ทุ่งทานตะวันตากฟ้า ( อบต.พุนกยุง) ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม (อบต.สุขสำราญ) เศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาลัยเทคโนโลยี) ซึ่งการจัดงานสลากภัตที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการเป็นอย่างดียิ่ง อาทิ พระเทพปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอตากฟ้า รวมพลังสามัคคีในการจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลตำบลตากฟ้า เทศบาลตำบลอุดมธัญญา และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน