พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในกิจกรรมบำรุงขวัญทหารกองประจำการในห้วงปีใหม่ไทยตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเลี้ยง ร้อย บก.บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล

0
145
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.63 เวลา 1730 น.
พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในกิจกรรมบำรุงขวัญทหารกองประจำการในห้วงปีใหม่ไทยตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเลี้ยง ร้อย บก.บชร.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล . ทั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยและผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย ให้กับทหารกองประจำการ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส​ให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เครือญาติและบุตร โดยระบบวิดีโอคอลของโซเชียลเนตเวิร์ค
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พลทหารในห้วงปีใหม่ไทย