วันที่ 12 เมษายน 2563
เวลา 18.00 น.
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมืองพิจิตรเพื่อดำเนินการ

ดังนี้
1. สุ่มตรวจร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)(ฉบับที่ 5) ทุกร้านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศฯ บางร้านยังเก็บสุรา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่มิดชิด ล่อแหลม จึงให้คำแนะนำ ว่ากล่าวตักเตือนและภาคทัณฑ์ หากพบยังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
2. ร่วมปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดสกัด จุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ ทหาร มทบ.ที่ 36 ตำรวจสาธารณสุข อ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
3. ตรวจตราตามประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน(เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิจิตร