“เทศบาลตำบลท่าวังทอง จัดโครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (โควิด 19) สำหรับพระสงฆ์!!

0
73
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เทศบาลตำบลท่าวังทอง จัดโครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (โควิด 19) สำหรับพระสงฆ์!! (ชมคลิป)

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ โรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง และองค์การอนามัยโลกประกาศให้ ไวรัสโควิด 19 เป็น “โรคระบาดใหญ่โลก” ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง สถานการณ์การระบาดกำลังแพร่กระจายยังไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ ตัวไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน จะทำให้เกิดการไข้สูง จาม ไอ การอักเสบของปอดและเยื่อหุ้มปอดอย่างรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับพื้นที่ตำบลท่าวังทองยังเป็นพื้นที่ที่มีเหตุสงสัยว่าอาจเกิดโรคที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างรุนแรง เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จำนวนหลายราย ถือได้ว่าเป็นสาธารณภัยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการรับเชื้อไวรัสเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน

พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหรือเมื่อมีการได้รับเชื้อไวรัสอาจมีโอกาสแพร่เชื้อ หากไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย หรือ ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกัน ละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ในช่วงที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น การบิณฑบาตตามท้องถนน ในชุมชน ตลาด หรือขณะประกอบพิธีทางศาสนาทั้งในวัดและในชุมชนที่มีประชาชนมาร่วมพิธีทางศาสนาเป็นจำนวนมาก

จึงนับได้ว่าพระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจยังไม่ได้รับการรณรงค์ ยังขาดการดูแลให้ความสำคัญจากหน่วยการภาคส่วนอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ประกอบกับหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งอยู่ในช่วงที่ขาดตลาดไม่สามารถหาซื้อได้ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่มีจำหน่าย หรือแจกจ่ายโดยทั่วไปก็ยังไม่เพียงพอและยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับสีสันของหน้ากากอนามัยชนิดผ้าโดยทั่วไปอาจไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์ สามเณร ที่ควรมีสีที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์

ในการนี้เทศบาลตำบลท่าวังทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในพระสงฆ์ จึงได้จัดทำโครงการ ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ (โควิด 19) สำหรับพระสงฆ์ ขึ้น โดยการขอรับการสนับสนุนผ้าอาบน้ำฝน ผ้าไตรจีวร หรือผ้าอื่น ๆ ที่มีสีและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ จากวัดในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำเป็นผ้าปิดจมูก หรือหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่สามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้ในครั้งต่อไป และนำไปถวายคืนให้กับทางวัดนำไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ และสามเณร เพื่อใช้ในขณะที่ออกบิณฑบาต หรือประกอบพิธีทางศาสนา ในแหล่งชุมชนตลอดถึงการปฏิบัติกิจของสงฆ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อไวรัส ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรในเบื้องต้น!!

#ข้อมูลโดยเทศบาลตำบลท่าวังทอง!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชน

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################