a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ผบช.สตม.มีความห่วงใยชาวต่างชาติที่เข้าออกในประเทศไทย พร้อมแจ้งข่าวดี รัฐบาลอนุมัติ ให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักของมนุษยธรรม!!

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช. สตม./โฆษก สตม. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รอง โฆษก สตม. พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก. ตม.2/ รอง โฆษก สตม.,พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./ รอง โฆษก สตม.พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก. สตม./ เลขานุการโฆษก สตม. และพ.ต.ต. หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการ โฆษก สตม.

ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.มีความห่วงใยชาวต่างชาติที่เข้าออกในประเทศไทย ทั้งเข้ามาท่องเที่ยว และมาทำงาน ทำธุรกิจ การศึกษา กีฬา และวีซ่าประเภทอื่นๆ ทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทย ระยะสั้น และ ระยะยาว ฯลฯ จึงได้ทำเรื่องเสนอไปยัง รมว.มหาดไทย และ นายกรัฐมนตรี เผื่อขอให้พิจราณาอนุมัติออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งบัดนี้ได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งมายังชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะต้องมีความ เกี่ยวข้องในการมาติดต่อราชการกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกที่ได้เตรียมตัว และรับทราบ ในการผ่อนผันให้อยู่ราชอาณาจักรไทยตามประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชาวต่างชาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักของมนุษยธรรม และทำให้ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ที่บัญญัติไว้ โดยขอให้ ปฏิบัติตาม ประกาศดังกล่าว ในการช่วยผ่อนผันและ ป้องกันการระบาดของ โลกโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย!!

#ขอขอบคุณ กองงานโฆษก บก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################