กาญจนบุรีตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางหลวงสาย324 (กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี)

0
77

กาญจนบุรีตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางหลวงสาย324 (กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี)

ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชนบ้านตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ฝั่งขาเข้ากาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน เปิดจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยพ.ต.อ.อำนาจ เอี่ยมใจดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ผอ.พรปวีร์ อมรกาญจนพินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดน ร่วมจุดตรวจคัดกรองฯ สำหรับผู้ที่สัญจรบนเส้นทางทางหลวงหมายเลข 324 ฝั่งขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดไข้ ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 1 ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยให้มีการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 มาตรา 54 และมาตรา 57 จึงได้กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดดูแลการเดินทางเข้าออกพื้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ จุดตรวจตลาดเขตสถานีตำรวจภูธรพนมทวนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (กาญจนบุรี- สุพรรณบุรี)อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจทางหลวง ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.ร่วมตั้งจุดคัดกรอง ได้รับความร่วมมือจากผู้เดินทางเป็นอย่างดี จังหวัดกาญจนบุรีตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด 3 จุดด้วยกัน คือ จุดที่ 1 ถนนหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต ตั้งที่ หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จุดที่ 2 ถนนสายกำแพงแสน พนมทวน ตั้งที่ตลาดพระแท่น อำเภอท่ามะกา และจุดที่ 3 324 (กาญจนบุรี- สุพรรณบุรี) ตั้งที่บ้านตลาดเขต ตำบลหวายเหนียว อำเภอพนมทวน
เกษร เสมจันทร์