a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หนองคาย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมใจต้านภัยโควิด ออกพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของรคตามหมู่บ้านต่างๆ พร้อมแจกอุปกรณ์พ่นยาแก่ผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรคติดต่อ โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ที่หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อยังไม่ได้
วันนี้ 7 เม.ย. 63 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำโมง ทั้ง 8 หมู่บ้าน และมอบเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่ ผู้นำชุมชน และ อสม.
ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ที่หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อยังไม่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำโมง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรคติดต่อ โควิด 19 โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นสองสาย คือสาย A และสาย B แยกปฏิบัติการทุกชุมชนและทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ และมอบอุปกรณ์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึง น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี