จ.ตราด/อําเภอคลองใหญ่ ต.หาดเล็ก จ.ตราด จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กยังเปิดให้บริการเฉพาะรถขนส่งสิ่งของการเข้าออก และยังตรวจเข้มงวดตรวจคัดกรองคนขับอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด 19

0
30
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ตราด/อําเภอคลองใหญ่ ต.หาดเล็ก จ.ตราด จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กยังเปิดให้บริการเฉพาะรถขนส่งสิ่งของการเข้าออก และยังตรวจเข้มงวดตรวจคัดกรองคนขับอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด 19 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บุคคลสัญชาติไทยที่ได้ทําเรื่องไว้ได้ทยอยเดินทางกลับประเทศไทย ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเพื่ออนุญาติเดินทางเข้าประเทศไทย จํานวน 39 คน ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเลก็จ.ตราด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ หลังทราบข่าวจะมีคนไทยที่เข้าไปทํางานทางฝั่งกัมพูชากําลังจะเดินทางกลับบ้านในประเทศไทยในแต่ละจังหวัดในไทย จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์คนไทยเดินทางกลับ ตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยบุคคลสัญญาติไทยดังกล่าวจะกลับมาประเทศไทย โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในวันนี้ ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา จำนวน 39 คน ถูกกฎหมายทุกคนที่ผ่านการเข้ามาในประเทศไทย โดยมีรถตู้จํานวน 4 คัน รถส่วนตัว 2 คัน และรถเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 1 คัน คอยอํานวยความสะดวก หลังพร้อมทางเจ้าหน้าที่ ตม.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด ได้มอบเอกสารการเดินทางในแต่ละคันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เดินทางต่อจากหาดเล็กไปยังจุดตรวจต่อที่บ้านเนินสูง เพื่อรอรับเอกสารแจกให้กับรถตู้และคนไทยที่เดินทางมาจากฝั่งกัมพูชากลับต่างจังหวัดในแต่ละคน จำนวน 39 คน เพื่อจะนําเอกสารที่ได้รับไปนั้นไปให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเพื่อไปรายงานตัวก่อนกักตัวไว้อีก 14 วัน ในแต่ละพื้นที่นั้นๆต่อไป ในแต่ละบุคคลที่ผ่านเข้ามาในวันนี้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กทุกคน จะต้องคัดกรองตรวจวัตอุณหภูมิและสอบประวัตก่อนนําตัวขึ้นรถตู้ที่มารอรับตัวทั้งหมด 39 คน โดยได้มีนายชูเกียรติ แซ่เอี้ย หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจําชายแดนบ้านหาดเล็ก และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 และด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตรวจคนเช้าเมืองจ.ตราด และฝ่ายปกครอง เข้ารวมตรวจเข้มการเข้าออกเป็นอย่างดีต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด