นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนหลังจากรับมอบหน้ากากอนามัย มาจากกระทรวงมหาดไทยจึงดำเนินการส่งมอบให้

0
41

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนหลังจากรับมอบหน้ากากอนามัย มาจากกระทรวงมหาดไทยจึงดำเนินการส่งมอบให้
1 กลุ่มเจ้าหน้าที ผู้ใกล้ชิด สัมผัสกับ ประชาชน
2 กลุ่มผู้ปฎิบัติงานบริการประชาชน
3 กลุ่มปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยง
4 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง รวม 14000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งกระจายผ่านที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ อสม ไปยังกลุ่มต่างทั้ง4 กลุ่มในเบื้องต้น อาทิ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563
เจ้าหน้าทีสาธารณสุขของ รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง นำหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย นำไปมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค้นหาและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019