วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายเขม คงสินชัย

0
97

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายเขม คงสินชัย ปลัดอําเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ผกก.สภ.เมืองพิจิตร กองกำลังมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต.ปากทาง ตั้งจุดสกัด จุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และตรวจตราตามประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน(เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ อีกด้วย