พิธีแลกเงินขวัญถุง...พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนบ้านเนินตาเกิด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกลับ พร้อมนี้ได้ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพสุทธาวาส ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ และข้าราชการ เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง ในการตรวจเยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรีของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และกราบนมัสการ เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์(ธ) ในการเยี่ยมสนามสอบวัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มอบหมายให้นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนายศิริพงษ์ ทับสิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี ในเขตอำเภอตากฟ้า ในการนี้มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก และประชาชนมีการจัดภัตตาหาร น้ำปานะ มาถวายพระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบในตอนเพลก่อนสอบด้วย สำหรับการสอบกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สอบวันละ 1 วิชา วันแรกสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วันที่สองสอบวิชาธรรม วันที่สามสอบวิชาพุทธและ วันที่สุดท้าย สอบวิชาวินัย.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 18 ตุลาคม2561 ที่หอประชุม80ปี วไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 โดยมีดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ กล่าวรางานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม5แหงประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมทือทางวิชาการและวิจัยเพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 นี้เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเสนิและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆรวมถึงท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้นประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา 5แห่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์
09.00 น. - (18 ต.ค. 61) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ที่เข้าตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน 4. ดร.ประจักษ์ ขุราษี 5. รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา 6. อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากผลงานที่แต่ละคณะ สำนัก สถาบัน นำเสนอในรูปแบบเอกสารแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับมหาวิทยาลัย เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย , ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น โดยการประเมินจะดำเนินการเป็นเวลา 2 วันคือวันที่ 18 ตุลาคมถึงวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปีที่ผ่านมานั้น...
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรมเอามื้อสู่วันดินโลก ภายใต้โครงการ “เอามื้อสามัคคี โคกหนองนา ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทะเลแก้ว” ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดโดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การลงมือปฏิบัติ และเผยแพร่ประเพณีเอามื้อสามัคคี หรือประเพณีลงแขก ซึ่งเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนแรงงานช่วยเหลือในการผลิตและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนในอดีตคนไทยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันฯ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา หน่วยงานราชการ ประชาชนและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเอามื้อสามัคคี ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการดินอย่างยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มของกิจกรรมที่เราจะมาร่วมกันเฉลิมฉลอง “วันดินโลก (World Soil Day)” คือวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”...
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองช้างใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้างใหญ่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป พร้อมกันนี้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนและมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยในการจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่และนำรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 18 ตุลาคม2561 ที่หอประชุม80ปี วไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 โดยมีดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ กล่าวรางานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม5แหงประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมทือทางวิชาการและวิจัยเพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมป์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 นี้เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเสนิและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆรวมถึงท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้นประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา 5แห่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์
กลับมาอีกครั้ง....เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ พบกันให้หาย...คิดถึง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ณ ลานกุ๊กไก่ ห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. และ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ร่วมแถลงข่าว เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวและอากาศบริสุทธิ์ ชมความงามดอกไม้นานาพันธุ์และทุ่งบัวตอง พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมความสนุกมากมาย กระทบไหล่ดาราดังระดับประเทศ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ “ เปิดเมือง ” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมของชาวลำปาง ทั้งนี้ขอความร่วมมือชาวลำปางร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดี ซึ่งสอดรับกับแนวคิด “ ลำปางปลายทางฝัน ” โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับมาเที่ยวอีกครั้ง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับชุมชนต่อไป ภายใต้แนวคิด “ แสงสว่างแห่งความสุขสบายที่ถูกจุดประกายจากความคิดถึง ” สำหรับปีนี้ได้เน้นบรรยากาศความสุขสนุกสนาน จัดเต็มความบันเทิงต่างๆ...
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสาม) วันนี้ (18 ต.ค.61) เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของจังหวัดปทุมธานี พลโท นพพร ดุลยา ผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประธานในพิธี โครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสาม) โดยมีกำหนดการการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลองในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ คลองเปรมประชากร...
ทหารช่างที่ 8 จิตอาสาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ภูทับเบิก วันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับ อ.หล่มเก่า, สภ.หล่มเก่า, แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์, วส.921, เทศบาลตำบลหล่มเก่า, อบต.วังบาล, และประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังบาล อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาเส้นทางสำรองขึ้นภูทับเบิก(เส้นเหมืองแบ่ง-ภูทับเบิก) พร้อมจัดรถครัวสนาม บริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม 360 คน ผลกิจกรรม สามารถพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางขึ้นได้ 6 กม.

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
30.9 ° C
30.9 °
30.9 °
56 %
1.5kmh
0 %
จันทร์
31 °
อังคาร
30 °
พุธ
29 °
พฤหัส
29 °
ศุกร์
29 °

ได้รับความนิยม